گروه زیست

سرکار خانم یلدا دائمی( پایه دهم و سوم تجربی)
جناب آقای دکتر امید شیخ حسنی( چهارم تجربی)